Vrh slovenskega gospodarstva

Ključna področja in ukrepi za rast in razvoj


1. Pravna država, sodoben trg dela in vzdržne javne finance

 • Učinkovito ukrepanje za neupoštevanja zakonodaje in etičnih norm
  • izvajati presojo vpliva predlogov že sprejetih predpisov na konkurenčnost gospodarstva,
  • zagotoviti pravočasno vključevanje podjetij in repre-zentativnih zbornic v pripravo predpisov,
 • Izvedba strukturnih reform – pokojninskega, zdravstvene-ga sistema
 • Izvedba sprememb delovno pravne zakonodaje po načelu varne prožnosti
 • Omejevanje mase plač javnega sektorja in pozitivno selek-cijo uslužbencev

2. Učinkovit državni in javni sektor

 • Posodobitev informacijske podpore za transparentno in učinkovito poslovanje državnih institucij (E- sociala, ..)
 • Uveljavitev standardov odličnosti za odzivnost, dosto-pnost državne in javne uprave (odgovornost za zamude pri izvajanju storitev, izdaje dovoljenj, sodnih zaostankov….)
 • Izvajanje Akta za mala podjetja
 • Vzpostavitev sistemov za odgovorno avtonomijo in uvaja-nje načel korporacijskega upravljanja javnih institucij

3. Razbremenitev davkov in davščin

 • Zagotoviti davčno razbremenitev gospodarstva in preraz-poreditev davčnih bremen (zelena davčna reforma).
 • Uvesti instrument socialne kapice
 • Zagotoviti davčne olajšave za zaposlene predstavnike podjetij v tujini (na dohodek, potne stroške, itd.)
 • Povečati davčno olajšavo na RR na 100% vlaganj in odpra-viti administrativne ovire za uveljavljanje olajšave

4. Finančna disciplina, likvidnost

 • Plačevanje države in občin za javna naročila, zlasti za opravljene gradbene storitve v 30 dneh;
 • Sodobna in odzivna organizacija sodišč za učinkovito izvršbo
 • Realizacija učinkovitih postopkov zaradi insolventnosti
 • Izvajanje poplačil in izterjave davkov in davščin v skladu s predpisi

5. Dostop do finančnih sredstev za tekoče poslovanje in razvoj

 • Konkurenčni pogoji za bančno poslovanje
 • Uveljavitev bančnega načela »Basel 2«
 • Boljša dostopnost kreditov za poslovanje, razvoj in vstop na trge za mala in srednja podjetja
 • Učinkovit sistem za financiranje in zavarovanje izvoznih poslov ter nastopanje na ključnih trgih

6. Odgovorno črpanje EU sredstev

 • Sprejem in uveljavitev spremembe Operativnih programov v korist vlaganj v RR podjetij
 • Zagotovitev informacijskega sistema za učinkovito koordi-nacijo med ministrstvi in MF
 • Izvajanje sprejetega programa za zmanjšanje administra-tivnih bremen
 • Jasna obravnava razlogov za nedoseganje ciljev projektov, ki so v izvajanju (zaradi krize ni realno večanje delovnih mest)

7. Zagon investicij, razvojno - investicijskega cikla, zelene tehnologije-zelena javna naročila

 • Vključevanje stroke v pripravo zakonov in podzakonskih aktov (ZUPEVIP, ZPN, ZGO )
 • Učinkovita organizacija in kadri na državnih in lokalnih ravneh za izvajanje upravnih postopkov – odgovornost za pospešeno izdajanje dovoljenj – okoljsko, gradbeno, itd.
 • Strokovno vodenje in nadzor javnih investicij – izobraziti administracijo in vključiti kompetentno stroko
 • Učinkovito upravljanje, izvajanje in nadzor (zelenih) javnih naročil

8. Podpora za internacionalizacijo gospodarstva in NTI

 • Koordinacija za usmerjeno podporo pri ohranjanju bližnjih trgov in vstopanje na oddaljene trge – posebej za MSP
 • Sistemska ureditev pogojev dela in informacij za učinkovi-to delovanje ekonomske diplomacije
 • Učinkovit sistem izdajanja vizumov
 • Oblikovanje smernic za izvajanje carinskega nadzora na področju varnosti proizvodov, sledljivosti, standardi uvo-ženih produktov, piratstvo.

9. Oblikovanje integralne gospodarske politike (IGP)

 • Uveljaviti IGP, ki bo z vidika učinkov na konkurenčnost go-spodarstva tesno povezana z drugimi politikami
 • Zagotavljati združevanja ukrepov IGP na horizontalni ravni in sektorsko aplikacijo. Vsi sektorji so pomembni - prilago-jen pristop za vse sektorje in vključevanje celotne vredno-stne verige .
 • Oblikovati instrumente za podporo strukturnih sprememb in inovacij v zrelih panogah.

10. Celovito razvojno inovacijsko okolje za tehnološki in poslovni razvoj
Sprejeti in učinkovito izvajati Razvojno inovacijsko strategijo Slovenije in Nacionalnega programa za VŠ 2011-2020, zlasti:

 • Uveljaviti spremembe Meril za nagrajevanje in habilitacije na Univerzah in ARRS; Enakovredno obravnavati znanstve-no, pedagoško odličnost ter aplikativnost;
 • Spodbujati uvajanje novih modelov vodenja za prebojne inovacije in organizacijo poslovanja
 • Uveljaviti spodbude za inovativno rabo IKT v vsej industrij-ski dobaviteljski verigi, na področju e poslovanja, raciona-lizacije poslovanja

11. Znanje in kompetence

 • Zagotoviti mobilnost strokovnjakov med Univerzami, jav-nimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom
 • Zmanjšati primanjkljaj deficitarnih tehničnih in ostalih po-klicev – zmanjšati manjko razvojnih inženirjev v gospodar-stvu.

12. Varovanje okolja, konkurenčna energija in energetska učinkovitost

 • Izvesti temeljito analizo učinkovitosti in vpliva na konku-renčnost okoli 500 predpisov s področja okolja
 • Zagotoviti učinkovite postopke izdaje okoljevarstvenih do-voljenj in vpisov v evidence ARSO
 • Uveljaviti sistemske ukrepe za spodbujanje uporabe okoljsko in energetsko učinkovitejših naprav, storitev, itd., zeleno javno naročanje...ž
 • Zagotoviti transparentno trgovanje z električno energijo in spodbude za učinkovito rabo energije

13. Učinkovito podporno okolje

 • Uravnotežena ureditev statusa zbornic gospodarstva in podjetništva (Sprememba ZGZ -obvezno članstvo s pro-stovoljno izbiro članstva; Sprememba Zakona o skladnem regionalnem razvoju; Sprememba zakona o podpornem okolju, Uredba o obrtnih in obrti podobnih dejavnostih)
 • Zagotoviti enotnega, kompetentnega agenta za izvajanje tehnološke politike (ne zgolj združitev TIA in JAPTI)
 • Podporno okolje za rast in razvoj – »Agencije« za design, itd.

Avtor: GZS