Vrh slovenskega gospodarstva

PRAVNA DRŽAVA


 Skrajšanje sodnih postopkov skozi uvedbo menedžerskega pristopa vodenja sodišč

 • uvedba menedžerskega delovanja vodstev sodišč in prevzemanje odgovornosti vodstev sodišč za delovanje sodišč z mandati

Izboljšanje plačilne discipline

 • Podelitev dodatnih pristojnosti izvršiteljem v izvršilnih  postopkih in zagotovitev zakonske podlage za njihovo učinkovito delovanje ter dostop do vseh informacij o dolžniku in njegovem premoženjskem stanju.
 • Uvedba obvezne izdaje izvršnice v postopkih javnih naročil.
 • Sprejem podzakonskega predpisa, ki bo uredil neposredna plačila podizvajalcev v javnih naročilih.
 • Specializacija sodnikov za vodenje postopkov zaradi insolventnosti.
 

Hitri, učinkoviti in transparentni stečajni postopki

 • DURS po uradni dolžnosti sproži stečaj v primeru naplačila davkov in prispevkov za več kot 1 leto.
 • Okrepitev nadzora ministrstva za pravosodje nad stečajnimi upravitelji in povečanje možnosti sankcioniranja v primeru kršitev stečajnih upraviteljev.
 • Okrepitev položaja upniških odborov in podelitev večjih pristojnosti upniškemu odboru v postopkih zaradi insolventnosti
 • Uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave za s.p.-je in mikro podjetja, kot bistveno cenejši in hitrejši postopek finančnega prestrukturiranja za te subjekte.
 • Določitev oprostitev založitve predujma za plačilo začetnih stroškov stečajnega postopka, kadar stečajni postopek predlagajo delavci-upniki insolventnega dolžnika.

 

Dvig zaupanje v menedžerje

 • Opredelitev novega kaznivega dejanja, ki se nanaša na finančno izčrpavanje podjetij. 
   

Podprite POZIV gospodarstva za uspešno Slovenijo >>>