Vrh slovenskega gospodarstva

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE


 • Recesija v letošnjem letu in napovedana recesija v letu 2013 ne dovoljujeta nikakršnih zvišanj prispevnih stopenj, ker bi to zelo ogrozilo slovensko gospodarstvo.

Pametna zakonodaja (better regulation)

 • Dosledno izvajanje smernic za boljšo zakonodajo, predvsem strokovne ocene učinkov na gospodarsko poslovno okolje in skladnost z EU direktivami. Gospodarstvo mora biti aktivno vključeno že v zgodnjo fazo priprave predpisov.
Dvig odzivnosti upravnih organov
 • Določitev posledice v primeru molka organ, kadar organ ne izda dovoljenja, soglasja, itd., kot je to smiselno urejeno v Zakonu o graditvi objektov.
 • Vzpostavitev sistema ugotavljanja odgovornosti konkretne osebe in sankcioniranja neupravičenih zaostankov upravnih postopkov (molk organa) ali nagrajevanja za opravo dejanj pred roki, brez pritožb ali ugovorov strank.
   
Nižji stroški poslovanja
 • Nižji stroški dela za 10% in sicer: nižje nadomestilo za bolniško odsotnost v breme delodajalca, uvedba čakalnega dneva, odmor med delom se ne šteje v delovni čas in ni plačan, ukinitev instituta »minulega dela« oziroma njegova preobrazba v »dodatek za stalnost«, poenostavitev postopka sklenitve in prekinitve delovnega razmerja,krajši odpovedni roki in nižje odpravnine.
 • Omejitev socialnih prispevkov navzgor, uvedba socialne kapice pri izplačilu 36.000 EUR bruto zaslužka letno.
 • Znižanje administrativnih ovir in bremen na podlagi že pripravljenega programa, kjer so predvideni prihranki 350 mio evrov letno.
Pokojninska reforma
 • Sprejem pokojninske reforme, ki bo zagotavljala finančno stabilnost pokojninske blagajne in večjo odvisnost višine pokojnine od vplačanih prispevkov.
 • Prečisti naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja in s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca.
 • Spremeni naj se definicija »poškodbe pri delu«, tako da se med tovrstne poškodbe ne všteva prihod in odhod z dela.

Nadgradnja zdravstvenega sistema

 • Čiščenje košarice pravic zdravstvenega zavarovanja (izločitev vseh pravic, ki ne sodijo v sistem, npr. pogrebnine in posmrtnine, nižanje nadomestil, limitiranje bolniške odsotnosti, participacije, itd.).
Varstvo okolja
 • Sprememba uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo, ki bo omogočila uporabo lesnih ostankov v energetske namene.
 • Sprememba uredbe o emisijah v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja mora omogočiti zaključek postopkov pridobitve okoljevarstvenih dovoljenj, brez dodatno zaostrenih zahtev za obratovanje obstoječih naprav.

Podprite POZIV gospodarstva za uspešno Slovenijo >>>